STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Zakres uprawnień komisji kwalifikacyjnej

Zgodnie z aktem powołania prezesa URE numer 607/123/20/23 komisja posiada uprawnienia do egzaminowania i wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru w następujących kategoriach:


Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV,
 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV,
 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV,
 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 7. urządzenia elektrotermiczne,
 8. urządzenia do elektrolizy,
 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 10. elektryczna sieć trakcyjna,
 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW,
 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12,
 14. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 15. urządzenia ratowniczo-gaśnicze,
 16. urządzenia ochrony granic.

 

Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW,
 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW,
 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW,
 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW,
 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW,
 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW,
 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW,
 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW,
 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW,
 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW,
 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20,
 22. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 23. urządzenia ratowniczo-gaśnicze,
 24. urządzenia ochrony granic.


Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe),
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW,
 9. turbiny gazowe,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9,
 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego,
 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego,
 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego,
 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego,
 15. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Podstawa prawna

Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).