STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Terminy egzaminów

Informujemy, że Stowarzyszenie Polskich Energetyków raz w miesiącu przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne we wszystkich trzech grupach urządzeń. 

Egzaminy odbywają się raz w miesiącu, zawsze o godzinie 15:00
w siedzibie SPE przy ul. Kraszewskiego 4 / 4U w Białymstoku w następujących dniach:

25 kwietnia 2024 roku

23 maja 2024 roku

27 czerwca 2024 roku

25 lipca 2024 roku

29 sierpnia 2024 roku

26 września 2024 roku

24 października 2024 roku

21 listopada 2024 roku

19 grudnia 2024 roku

Egzamin może zostać poprzedzony seminarium poświęconemu tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, rozpoczynającym się o godzinie 12:00. Warunkiem przeprowadzenia seminarium jest wcześniejsze zebranie się grupy osób uczestniczących w seminarium.

Wszelkich informacji udzieli:
Ryszard Iwanowski tel: 510 026 350 lub
Marek Tymosiuk 508 073 747​

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

1. Wypełnij i wygeneruj wniosek

W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego należy skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na podanie w GENERATORZE WNIOSKÓW wszystkich, kompletnych informacji, w szczególności dotyczących zakresu (obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowy) oraz szczegółowej specyfikacji urządzeń, instalacji i sieci, których ma dotyczyć egzamin.

Wydrukowany obustronnie i podpisany wniosek lub wnioski należy przynieść ze sobą na egzamin wraz z zaświadczeniem o kwalifikacjach oraz potwierdzeniem uregulowania opłaty egzaminacyjnej.

W razie problemów z obsługą lub działaniem generatora wniosków można w ostateczności pobrać wniosek w postaci nieedytowalnej do odręcznego wypełnienia drukowanymi literami. Preferujemy jednak posługiwanie się generatorem wniosków. Wniosek wypełnia się tylko z jednej strony, strona druga stanowi Protokół, który jest wypełniany przez zespół egzaminacyjny w trakcie egzaminu. Należy zwrócić uwagę na podanie wszystkich, kompletnych informacji, w szczególności dotyczących zakresu (obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowy) oraz szczegółowej specyfikacji urządzeń, instalacji i sieci, których ma dotyczyć egzamin. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przynieść ze sobą na egzamin.

2. Dodaj zaświadczenie o kwalifikacjach

Do prawidłowo wypełnionego wniosku, należy obowiązkowo dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w następującej postaci:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci,
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności, związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. 

 

W przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień.

3. Potwierdź uregulowanie opłaty egzaminacyjnej

Opłata od dnia 01 stycznia 2024 roku wynosi 424 zł 20 gr za jeden egzamin. 

Opłaty należy dokonać przelewem przed przystąpieniem do egzaminu na rachunek bankowy nr:

88 1500 1344 1213 4010 7735 0000
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Białymstoku
15-025 Białystok ul. Kraszewskiego 4/4U
TYTUŁEM: Imię Nazwisko, informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. 

Przykład tytułu przelewu: „Jan Kowalski Grupa 2 pkt.: 1,2,10.”

Opłata za więcej niż jeden egzamin, stanowi wielokrotność tej sumy.

Przykład: Osoba zdająca egzamin na uprawnienia jednocześnie w zakresie E (eksploatacja) i D  (dozór) w Grupie I (urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energie elektryczna) i w Grupie III (urządzenia,  instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe) powinna wpłacić opłatę wynoszącą:

424 zł 20 gr x 4 egzaminy = 1.696 zł 80 gr
Jednocześnie osoba przystępująca do egzaminów powinna wypełnić wtedy 4 wnioski egzaminacyjne.

Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wypełnionego wniosku