STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Od dnia 02 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. W tym dniu weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci.

Dodaj zaświadczenie o kwalifikacjach

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku, należy obowiązkowo dołączyć (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiS):

1) kopie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiS (czyli jeden z następujących dokumentów):

a) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
b) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
c) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
d) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiS – (czyli jeden z następujących dokumentów):

e) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
f) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatację urządzeń, instalacji i sieci,
g) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiS z dnia 1 lipca 2022 roku Dz.U.2022 poz.1392)

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

a) Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za prace pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiS.
b) Zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiS w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
(przykład treści przelewu/wpłaty: „Jan Kowalski Grupa 2 pkt: 1,2,10”)

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przesłać listownie (na adres Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział w Białymstoku) lub na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: spe.bialystok@gmail.com

Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołączyć należy odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów (o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 Rozporządzenia, patrz pkt.1 powyżej) oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Uwaga!

Zgodnie z zapisami w § 7 ust. 6 Rozporządzenia MKiS w przypadku wniosku złożonego przez osobę lub pracodawcę innych niż wymienieni w ust. 1, lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2–5, nie przeprowadza się egzaminu. W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.

Po dostarczeniu wniosku (wraz z załącznikami) do Komisji Kwalifikacyjnej nr 607 działającej przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddziałów Białymstoku i jego pozytywnej weryfikacji przez Komisję Kwalifikacyjną, zainteresowany (osoba, która złożyła wniosek) zostanie poinformowana o terminie egzaminu oraz przekazana jej zostanie tematyka egzaminacyjna.

Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, należy skorzystać z generatora wniosków o sprawdzenie kwalifikacji. Wygenerowane wnioski można zapisać w postaci dokumentu PDF albo wysłać na swój adres poczty elektronicznej e-mail i wydrukować obustronnie.

Należy zwrócić uwagę na podanie wszystkich, kompletnych informacji, w szczególności dotyczących zakresu (obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowy) oraz szczegółowej specyfikacji urządzeń, instalacji i sieci, których ma dotyczyć egzamin. Wypełniony i podpisany wniosek lub wnioski wraz z załącznikami należy przynieść ze sobą na egzamin.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału SPE w Białymstoku opłatę egzaminacyjną za sprawdzenie kwalifikacji.

Opłata od dnia 01 stycznia 2024 roku wynosi 424 zł 20 gr za jeden egzamin. 
Opłata za więcej niż jeden egzamin, stanowi wielokrotność tej sumy.

Przykład: Osoba zdająca egzamin na uprawnienia jednocześnie w zakresie E (eksploatacja) i D  (dozór) w Grupie I (urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energie elektryczna) i w Grupie III (urządzenia,  instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe) powinna wpłacić opłatę wynoszącą:

424 zł 20 gr x 4 egzaminy = 1.696 zł 80 gr
Jednocześnie osoba przystępująca do egzaminów powinna wypełnić wtedy 4 wnioski egzaminacyjne.

Opłaty należy dokonać przelewem przed przystąpieniem do egzaminu na rachunek bankowy nr:

88 1500 1344 1213 4010 7735 0000
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Białymstoku
15-025 Białystok ul. Kraszewskiego 4/4U
TYTUŁEM: Imię Nazwisko, informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. 

Przykład tytułu przelewu: „Jan Kowalski Grupa 2 pkt.: 1,2,10.”

W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego należy skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych:

W razie problemów z obsługą lub działaniem generatora wniosków, można również w ostateczności pobrać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w postaci nieedytowalnej do wypełnienia ręcznego za pomocą długopisu literami drukowanymi. Preferujemy jednak posługiwanie się generatorem wniosków.

Wniosek wypełnia się tylko z jednej strony, strona druga stanowi Protokół, który jest wypełniany przez zespół egzaminacyjny w trakcie egzaminu. Należy zwrócić uwagę na podanie wszystkich, kompletnych informacji, w szczególności dotyczących zakresu (obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowy) oraz szczegółowej specyfikacji urządzeń, instalacji i sieci, których ma dotyczyć egzamin. Wypełniony i podpisany wniosek lub wnioski wraz z załącznikami należy przynieść ze sobą na egzamin.